//ترانه//


 شاخ هایِ کرگدن از
میانه هایِ ماه گذشت

ترانه کوک نبود

ترانه ناسازگاری های زمین رامی شناخت

آه
ترانه
ترانه
ترانه
قیقاچ می زندیک نفراسبی چلاق را
بادمی پیچددردهانِ بازِ دره ها

کو...کا...کلا بنوشید
کو...تا...کلابنوشید
کو...تا...بلابنوشید

آه
ترانه
ترانه
ترانه
نمیتوانم ازتوگفت
کلمات اسیرِدستورزبان شده اند

بهزاد