/تار/

چشم هایم تارمیزند

دست هایم کوک نیست

من سازنمی آورم بازندگی