/عجمی مرد/

درمن عجمی مردِ سرنابراهی هست
یادگارِ مفرغ وبلوط
ناقاعده مند وغمگین

گاهی به صدایِ سازی دلخوش
گاه به نگاهی
آهی...

من مردی مبادی آدابم
اومرادرک نمی کند


بهزاد