گلی

/گلی/

گلی چشماتو وا کن نازداری
قبایِ ترمه ازشیراز داری

گلی پیرهن گلی هاتو تنت کن...
چشارو باز نصیبِ پیرهنت کن

.....
گلی خونوم بریز بالاتو میروم
گلی جونوم بریز بالاتو میروم

فریدونت بقربون ناز کم کن
بقربونت فریدون ناز کم کن
....
گلی نازِ چشاتو ناز داری
قبایِ ترمه ازاهوازداری
....این غصه سر درازدارد
بهزاد
ادامه ...
نگاره: ‏/گلی/

گلی چشماتو وا کن نازداری
قبایِ ترمه ازشیراز داری

گلی پیرهن گلی هاتو تنت کن
چشارو باز نصیبِ پیرهنت کن

.....
گلی خونوم بریز بالاتو میروم
گلی جونوم بریز بالاتو میروم

فریدونت بقربون ناز کم کن
بقربونت فریدون ناز کم کن
....
گلی نازِ چشاتو ناز داری
قبایِ ترمه ازاهوازداری
....این غصه سر درازدارد
بهزاد‏