/برای آقای رئیس جمهور/

ماه سکته کرده درلکنتِ زبانِ ما
ازخورشیدآبی گرم نمیشود

بایددوباره
به گرده بگیرم کوه را
وبرای مردمِ بیچاره یِ شهر
ذره ای نور
کمی آب

وبرای مردِ دوره گرد
انگشتریِ عقیق
وبرای آقای رئیس جمهور
جفتی کفش
قرصی نان
حبه ای قند...

یادم باشدبرای پردیس
عصربه خانه بازگردم

بهزاد/دیوانگی های من-بداهه/