/یلدا/

دستانِ من کوتاه میماند
ازگیسوانِ پیراسته یِ دوشینه هایِ همیشگی

یلدایِ بلندگیسویِ همین رخصتِ یک شبه!
سالی گذشت
دراعماقِ این شبِ سیاه
بیژنی چشم براهِ توست
بهزاد


/یلداخوش بگذره