جرم شعرهای نگفته ام /
به پای تو/
خون روزهای مرده ام/
به پای تاک/
تا کم به من زخم برسدازروزگار
/لختی کنارتو لم داده ام به انتظار…

بهزاد