گاهی درتندرکس دیگری هست که بجای ما فکرمیکند
/احتمالن جمله ای از فاکنرباترجمه صالح حسینی/
اگه میتونستم یکباربرا همیشه تمومش میکردم.سه هزاروپونصدتومن هزینه داره.بقیشم که به تومربوط نمیشه.خلاص...خلاص.ولی یکنفربایدباشه که بهت گزارش بده وگرنه اصلن مزه نمیده وتوبیخبرازهرجا مثل یه توله که زیرچرخ ماشین افتاده فقط تلف شدی.همین.
یکی میگفت یه گربه رودیده که زیرچرخ ماشین له شده بعددیده که دوس پسرش باچه مصیبتی جنازشو به دندون کشیده وازمحل دورکرده.
زندگی چه کیفی ممکنه داشته باشه وقتی که تقلای دوستتونبینی که میخادتورو ازمهلکه نجات بده...بهزادبداهه