سلام.بااینکه مدتهاست صفحه ام رابروز نکرده ام باکمال تعجب میبینم بعضی دوستان مراجعه میکنند
سعیم اینست کارهای جدیدم راتقدیم کنم حالاهم
البته چیزی به خاطرم نمیرسد جز:

کلک دلم را
ببند
لب همین دریای شور
بی عشق
هیچ اقیانوسی آرام نیست

شبخوش روزگاربکام