در من
ویتنامی
كنگوای
عراقی...
در من
مداااام
شعله ی جنگی
زبانه می كشد
بیاویزید مرا
بر صلیبی سرخ
 
اردیبهشت 1391