درمورد/مولف/خیلی نظرات ضدونقیض وجودداره که نمی خوام تواین مجال اندک پیگیرشون
بشم فقط به یه نکته جالب برخوردم که برام جالب بودحیفم میادنگم /مرگ مولف/به اسم رولان بارت
ثبت شده وهیچکیم هیچی نمیگه مگراینکه بخوان یکی دوتاهمکارمثل میشل فوکووژولیاکریستوارادرکنارش
نام ببرن ولی اگه من بگم اگوستین قدیس خیلی قبل
به نوعی به مرگ مولف اشاره کرده لابدتعجب میکنید
.آگوستین برا تصحیح متن شرایطیومیگه که یک موردش
دقیقن مرگ مولف میشه.ظهرامن میخوابم بقیشو توپست 
بعدتوضیح میدم.بای خاب