این روزهامی توانست نمایش اراده ی معقول عمومی باشدـافسوس درشهرهای کوچک هنوزنمایش ایل بازی ونمایش ماشین وجمعیت است.آنهم تکاپوی برخی درنمایش خوددرچند ستادانتخاباتی گاه ازنیازشدیدوگاهی برای پرکردن اوقات اضافه ای که درروزهای معمولی روزهابه کندی می گذرد.
بگذریم .امروزیکصدوچندنفرازوبلاگ من دیدن کردندوروزهای قبل هم کم وزیادبازدیدداشته ام امادریغ ازنقدی ویانظری
قربان شمابهزاد