برای فرهاد شدن

نیازی به كوه نیست

همین كه تو باشی

و ریگی به كفش

و من باشم

و مهری به دل

                                                بیست آذر 1390