در من

ویتنامی

كنگوای

عراقی...

در من

مداااام

شعله ی جنگی

زبانه می كشد

بیاویزید مرا

بر صلیبی سرخ

 

اردیبهشت 1391