برای دوستم «حسن باب الحوائجی»

  كه عشق را می فهمد

چندی است منتظرِ

 توأمانِ

دوفرصت سوخته ام

چشمی به راه دارم و

چشمی به آینه

 

شاید

 كه بازآیی

 و باز آید

 جوانی ام

 

سوم دی 1390