چه با اشتیاق

می آیی برف

بی آن كه بدانی

چه در انتظارت

 نشسته است

          زمین

                   آلوده ی دست آدمیست

بلند باشد اگر

بختت

سرت

می خورد

به

سنگ

دی 90