چون برّه افتاده بودم

میان

گرگ نگاش

وسوسه مرا گرفت و

شلیك كرد

میان كوچه ها

می دویدم و زمین

قد می كشید

مقابل

پاهای كودكی ام

 

                                                دی 90