گویی به شكار گراز می روند

این همه خَلقان ِ آسیمه سر

این چنین كه

كمر بسته اند

كشتن روز را

 

                   بیست و هفت دی 1390