لگد می كند

سایه اش را زیر پا

یعنی كه به نیمه رسیده

دوزخ روز

تاب می آورد پیرمرد

تا خورشید

این كدوی تنبل روز به مزد

اعلام كند

پایان روز را

 

                             دوازده خرداد نود و یك