«بغلان وبم»

 

زمین در معادله ای مجهول

تقسیم می شود

چنان كه گویی

هیچ گاه

جمع میسر نیست.

زمین در معادله ای مجهول

ضرب می گیرد

و بغلان و بم

خواهر خوانده می شوند

 

                                  بیست و چهارم خرداد

زلزله ی بغلان را به عزیزان داغدار و هر آن كس كه از این حادثه متاثر است تسلیت می گویم