زندگی


قطار رفت و مانده ام

          به كدام دست

          تكان می خورم