انار

بازوان نقره ای ماه بودومن

گردن نهاده بر

معبرباداباد

بازوان نقره ای ماه بودو

سیب بودواناربودو مروارید

زمان ازخاطره ی ساعت گریخت

من رفته بودم و

ماه رفته بودو

انارنبود