تاب

چیزی ازتکلم
    درنگاه توهست

ردی ازجاذبه
         درصدات

            من برمدارتو
                تاب می آورم زمین را