نگاه

چشمانت
حرف ندارد

امروزمان هم
              بسکوت گذشت