سهمم را از زمین بر می دارم

با تکه ای آسمان بارانی

و چند نخ سیگار ...

مرا برگ سبزی

نمانده بر شاخ خاطره

صلیب رعد

می درّد

          بکارت

 آسمان را

و برادر مصلوبم مسیح

در فرجه ی قرمز

چارراهها

کاسه می گرداند.

سیزده آبان ماه 1390