کات...

قرین پیرهن تو باد بهار بس

                    رقیب شعرمن آوازچشمه ساربس

                                                              به خاطرم
                                                                                                                                             از ماه
                                                                                                                                                                              ستاره
                                                                                                                                                                                     م
                                                                                                                                                                                        ی
                                                                                                                                                                                             ر
                                                                                                                                                                                              ی
                                                                                                                                                                                                زد


                                                                             کااااااااات