مطایبه

           دیوانخواجه حافظ

معشوقه های موی میانت
گردآمده زشش جهت

سرو قدو
بی دهان...

تجسم دیوانت
سر به کوه می گذارد
مردم شهررا