سکوت                              (برای حجت علیپورکه این شعر
                                                                    فراموش شده رابایادمن آورد
)

تنت به شعرمی ماند
غزلی موزون

ودستانت
داغی که گردن می گیرم

می سوزدسینه ام ازدوقافیه ی مهیج کوچک

ولبانت
انگشت سکوتیست
بردهان سوال