/گناه/

دوکفترفراموش و
لب بام تو

دوچشم سیاه و
رنگ نگاه تو

گم شده درتقویم قدیمی ام
جزخاطره ی احساس گناه تو