چگونه تاب می آوری

عروس كوچك دریایی

زیر این سفره وارونه

این سقف متلاطم آبی

دلت هوای شهر نمی کند؟

 

 

                                      فروردین 1390