/آشفته/

بغضم
اسیرغروب گلوی تو

اشکم
به گونه های نجیب روی تو

خراش نمک
مزیده زقندلبت

تراش سنگ
به تن آرزوی تو
بهزاد