/تازیانه/


به تازیانه
دمارازگرده ی شهرکشید

این ابر
چه بی بهانه
رعدمی زند