/گیسوبریده/

خورشید
گیسوبریده
ماه شده ای.....

نفس کم می آورداین شعر.....


جانم رسیده

به کالی گس لب....

به چشمه ی خورشید
نرسیده
ماه شده ای