/حرف حساب/
من درزمینه شاهنامه وبخصوص شاهکارفردوسی(رستم واسفندیار) حرفهایی برای گفتن دارم که  مصاحبه ام باشرق واعتمادفقط مقدمه ای است برای عنوان کردن مباحث اصلی.سرکارخانم ژاله آموزگارمصاحبه ی مرابه چالش کشیده اندکه منتظرچاپ آن هستم واگرازعهده برآیم جواب هم خواهم داد.
جناب فریدون جنیدی هم اعلام آمادگی کرده اند که گفته های مرانقدکرده وازشاهنامه پژوهی ایرانی دفاع کنندوالبته که من بقدربضاعت جواب عزیزانی که درنشریات نقدمینویسندراخواهم داد
ومعذورم ازاینکه نمیتوانم به کامنت های دوستان که اکثرانتیجه ی درست نخواندن مصاحبه است والبته بعضانیزسوالهای بجایی است که جواب طولانی میطلبدرابدهم.ولی همانطورکه به برخی دوستان نزدیک گفته ام دراین عرصه ی سترگ کارمن برداشتن انگشت"پطروس"است ازروزنه ی سدواگربخت یارباشدبردیواره ی شاهنامه پژوهی سنتی به همت اندیشمندان بی نشریه وتریبون شکافی ایجادخواهدشدکه رفوگران چینی نیز ازپس ترمیم آن برنخواهندآمد.
باسپاس ابراهیم بهزاد