/اضطراب/

اضطراب شهر
تقسیم می شود
میان بسترعابران

وخیابانها به خوابی عمیق فرومی روند