/بهارگیج/

دخترانِ گیاه
علفانِ هرزِ چشمکانِ خشک لب

پسرانِ سرو
پابندِ لجاجتِ سردِ زمین

بهار دست نمی دهد
به این درختِ پیر

بهزاد