/پیراهن یوسف/

عبورتوو
تیغ و
سرانگشت تُرنج

دوباره پیراهنی
درعاشقی
کات می خورَد

بهزاد