/مرزبی آرشی/

لکنت قلبم را
سکته میخوانند
وسکته ی زبانم راشعر

دستت درست برادر
درست می روداین تیر
به انتهای مرزِ بی آرشی

بهزاد