/بهار/

دوباره دست داده بهار
به درختِ خشک

دوباره پاگرفته سبزه
میانِ دشت

دوباره برون شده مریم
ازحجاب گیاه

دوباره پرشده شهر
ازالتماسِ گناه

بهزاد