/دستم به خدانمی رسد/

دستم
به خدانمی رسد
به توو
چنان شکسته دلم
که به هرجهت
که می روی
تکه ای
فتاده
ازدلم
بهزاد
/برای پسرم حسین ودخترم پردیس بایک عالمه
احترام و.../