/مرگخند/

میخواهم
همه را
غافلگیرکنم
بامردنِ خودم
...
تابوت شده ام
مدتیست
برایِ بردنِ خودم

برایِ مرگ
فقط یک دستاویزمیخواهم
چیزی شبیهِ
همین غصه خوردنِ خودم

این شعرهم
که لنگ می زند
وزن وقافیه اش

آزادحسابش کنید
اضافات
گردنِ خودم
بهزاد

عکس