/جهازِشب/

ستاره
چشم ندارد
دیدن تورا
وقتی به ناز
بازمی ایی
... ازراستایِ جاهلان

ومعدنچیانِ پیر
به امیدِتکه ای طلا
کمی نقره
ذره ای نمک
مشتی قند
نشسته اندهنوز
برراهی
که ازتوبازمی آید

ودستانت
دستانت
دوشاخه ی گرم
دوشاهدِ
حاضرِبی قرار
درآن شب سردی
که گرم می گرفت
بیماریِ زبانِ من
ازانارگونه هات

وچشمهات
دوچشمه ی زلال
دوفانوسِ روشنِ بی انتها
برشده ازمیانِ جهازِشب
بهزاد