/قسمت/......گاهی احساس میکنی شایدباکسی اگربودی اوضاع بهترازاین بود.باکسی که درتقسیم زمان وزمین "قستِ "هم نشده اید.به احترام آن یک لحظه ...

باتوبودن را
قسمت نبود

قسمت نشده هنوز
این زمینِ بزرگ
تکه ای به کامِ ما

قسمت نشده هنوز
این زمان بلند
لحظه ای به کام ما

قسمت نشده هنوز
این عمرِ کوتاه
ساعتی به کامِ ما

باتوبودن را
ازابتداء
قسمت نبود
بهزاد