/برآدمی چه گذشته است/
زمانی که هانری چهارم(1553-1610)اقدام به محاصره ی پاریس کرداین شهرباجمعیتی کمترازصدهزارنفربیش ازسی هزارنفرگداداشت.درآغازقرن هفدهم وضعیت اقتصادی روبه بهبودرفت وبیکارانی راکه باوجوداین وضعیت موفق به یافتن کارنمیشدند ازشهربیرون می راندند.به موجب حکم مورخ1606دیوان سلطنتی گدایان پاریس رادرملاعام شلاق وداغ برشانه هاشان می زدندموی سرشان را می تراشیدند وازشهر می راندند.برای ممانعت ازبازگشت آنهابراساس دستوری که درسال1607صادرگردیددردروازه های شهردسته های کمانگیرگماشتندتاازورودفقراجلوگیری شود
تاریخ جنون-میشل فوکو-ترجمه ی فاطمه ولیانی-هر مس-ص
59