/هجوم/

به خیالِ تو
من
راه می روم

به خیالِ تو
من
آب می نوشم

به خیالت
زبانِ خاطره
پرمی شود
ازهجومِ شعر

به خیالِ تو
من زنده ام هنوز؟

بهزاد